D

C

b

A

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ǁ

یی

یی

ی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول مسابقات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 اگست 15اگست

14اگست

 

 

 

 

 

 

 

 

بوتان زد میا نمار

هنگ کنگ زد نپال

ایران زد تایلند

بروئنی زد امارات

 

مالیزی زد سعودیه

افغانستان زد ایران

مالدیو زد عمان

بحرین زد سنگاپور

افغانستان زد تایلند

ی ی

یی

ی ی

 

 

 

 

 

 

 

 

19ǐ

18ǐ

17ǐ

 

 

 

 

 

 

 

 

ی

ی

ی

یی

ی

یی ی

ی

ی ǁ

ی

ی ی

 

 

 

 

 

 

 

 

23ǐ

qf1    A1    D2

qf2    C1     B2

qf3     D1     A2

qf4     B1       C2

21 ǐ

ی

ی ی

ی

ی ی

 

20ǐ

ǁ

ی

یی

ی ی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ǐ26

3&4

sf1ی

 sf2

5&6

ی

ј ی 1

ی

ј ی 1

7&8

ی

ј ی 1

ی

ј ی 2

 

 

25 ǐ

ی ی 2

 qf3  ی

 qf4 ی

ј ی 2

 qf3  ی

 qf4   ی

 

 

 

27 ǐ

ی

 sf1 ی

 sf2 ی

 

24 ǐ

ی ی 1

 qf1   ی

 qf2 ی

ј ی 1

 qf1  ی

 qf2   ی